image_header

Nasz proces społecznej odpowiedzialności biznesu

Działania na rzecz zrównoważonej logistyki

Konkretne cele dla ambitnej polityki CSR

  • Kładziemy silny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy, z ukierunkowaniem na szkolenia, innowacje i wzmocnienie potencjału wszystkich pracowników firmy;
  • Zmniejszamy nasz ślad środowiskowy i towarzyszymy klientom przy wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań logistycznych;
  • Zachęcamy i wspieramy lokalne inicjatywy zgode z naszymi wartościami we wszystkich krajach, w których działamy, w celu skonsolidowania naszego zaangażowania w Global Compact

Brak obiektów RSE

- 0 %

Częstotliwość i ciężkość wypadków przy pracy w 2027 roku

0 %

Wskaźnik awansów wewnętrznych dla kierowników budowy w 2030 r

+ 0 %

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2025 roku

- 0 %

Emisje gazów cieplarnianych w 2030 roku

0 %

Wskaźnik odzysku odpadów w 2025 roku

0 %

Zakłady zaangażowane w projekt środowiskowy ze swoimi klientami w 2025 r

0 %

Kraje zaangażowane w projekt ze społecznościami lokalnymi w 2025 r

0 %

Dostawcy sygnatariusze Karty Odpowiedzialnych Zakupów ID Logistics

0 %

Krajowe komitety zarządzające przeszkolone w zakresie etyki

Filar socjalny

Nasi współpracownicy w sercu naszego wzrostu

ID Logistics angażuje się w konkretne działania na rzecz swoich pracowników

  • Nadajemy priorytet tematom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, koncentrując się na szkoleniach, innowacyjności i wzmacnianiu potencjału zespołów
  • Budujemy ścieżki rozwoju zawodowego, które każdemu pracownikowi umożliwią wykorzystanie jego talentów, ciągły rozwój i zdobywanie nowych umiejętności
  • Jesteśmy firmą inkluzywną, która pozwala każdemu znaleźć swoje miejsce w pracy, przy zwróceniu szczególnej uwagi na osoby z niepełnosprawnością

Filar środowiskowy

Dążymy do osiągniećia redukcju śladu węglowego z naszych aktywności o 40% w 2030 r., z wyłączeniem kompensacji

Wyznaczyliśmy cele aby stać się wzorcowym graczem logistycznym w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonych rozwiązań logistycznych tj.:

  • Znaczne ograniczenie emisji i dekarbonizacja naszego miksu energetycznego
  • Oferowanie naszym klientom niskoemisyjnych rozwiązań
  • Zmniejszenie i odzysk odpadów powstających w naszych magazynach

Filar społeczny

Razem realizujemy pożyteczne, etyczne i wartościowe działania oraz akcje

Opierając się na naszych wartościach przedsiębiorczości i solidarności, aktywnie wspieramy realizację lokalnych inicjatyw we wszystkich regionach świata, gdzie działamy
Co więcej, dbamy o to, aby w każdym z 17 krajów, w którym jesteśmy obecni, stosowano najwyższe standardy w kwestiach społecznych i środowiskowych

Dedykowana polityka zarządzania

Transparentne podejście realizowane na najwyższym poziomie firmy

Nadzór nad naszą strategią CSR zapewnia specjalny pion w naszej Grupie: Dyrekcja ds. CSR. Za jej wdrożenie odpowiada Komitet Wykonawczy Grupy. Każda ze spółek zależnych Grupy realizuje plan działań zgodnie z indywidualnymi celami. Od 2022 r. wyniki realizacji celów CSR są uwzględniane w kalkulacji zmiennego wynagrodzenia menedżerów i dostosowane do wysokości stawek każdej funkcji. Jesteśmy transparentni w kwestii zobowiązań i rezultatów naszej polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Publikowany co roku zintegrowany raport zawiera przegląd naszych inicjatyw CSR.