Strefa klienta

Śledzenie przesyłki

Online orders

Zlecenia online

Opłata paliwowa

Stosowanie korekty paliwowej wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, które stanowią podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych. Przyjęta formuła obliczania Opłaty Paliwowej pozwala na uniknięcie częstych zmian w cenniku.

Sposób naliczania Opłaty Paliwowej bazuje na zmianach średnich cen oleju napędowego publikowanych przez PKN ORLEN. Ceną bazową oleju napędowego przyjętą do rozliczania usług transportowych jest średnia cena hurtowa 1 m³, która w styczniu 2010 wyniosła 2881 PLN/m³.

Automatyczna korekta cen świadczonych usług następuje w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny oleju napędowego w stosunku do ceny bazowej*.

Obowiązujący na dany miesiąc współczynnik Opłaty Paliwowej podawany jest na początku każdego miesiąca i kształtuje się następująco:

Miesiąc Cena PLN 1m³ ON* % wzrost ceny ON % udział paliwa w kosztach transportu % wysokość korekty paliwowej
Styczeń 2024 5 026,05 74,46% 30% 22,34%
Luty 2024 5 111,59 77,42% 30% 23,23%
Marzec 2024 5 343,14 85,46% 30% 25,64%
Kwiecień 2024 5 245,95 82,09% 30% 24,63%
Maj 2024 5 244,50 82,04% 30% 24,61%
Czerwiec 2024 5 003,17 73,66% 30% 22,10%
*Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów.
Minimalna wartość wskaźnika nie może być niższa niż 2,78%.
ID Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Paliwowej.

 

Opłata drogowa

Obowiązek poboru opłaty drogowej nakłada na wszystkie kraje członkowskie Dyrektywa nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r.

W Polsce jej pobór reguluje Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. 2011 nr 80, poz. 433). Z dniem 1 lipca 2011 wprowadzony został elektroniczny pobór opłat tzw. e-myto, związane z użytkowaniem infrastruktury drogowej przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Opłata o charakterze publicznoprawnym jest pobierana na wybranych drogach krajowych i ich odcinkach.

Wprowadzenie wymienionych opłat administracyjnych ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności wszystkich przewoźników w Polsce. W związku z powyższym, od dnia
1 lipca 2011 r. do podstawowej stawki usług transportowych będzie doliczana Opłata Drogowa.
Opłata Drogowa została skalkulowana na podstawie ponoszonych kosztów, związanych z poborem opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesjonowanymi. Jej wysokość będzie aktualizowana wraz z włączaniem kolejnych odcinków dróg krajowych i autostrad podlegających obowiązkowi poboru opłat. Wysokość opłaty została ujęta jako procent, doliczany do stawki bazowej za fracht.

Rodzaj usługi

Dystrybucja krajowa – przesyłki drobnicowe

0 %

Wysokość opłaty

W przypadku krajowych i międzynarodowych przewozów całopojazdowych (FTL) oraz częściowych (LTL), koszty e-myta będą wkalkulowane w wartość stawek frachtowych. Ich wysokość będzie uzależniona od faktycznie przejechanych kilometrów po odcinkach dróg wyznaczonych do poboru e-myta oraz autostrad koncesjonowanych i dróg szybkiego ruchu.

ID Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Drogowej i aktualizowania jej wysokości wraz z rozbudową sieci dróg objętych opłatą.

 

Szukasz informacji o zleceniu?

Skontaktuj się z nami
Biuro Obsługi Klienta

+48 42 203 53 00

customer.idld@id-logistics.com