image_header

Nasze zaangażowania społeczne

Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych

Nasze przedsiębiorstwo chce być częścią społeczności lokalnych zakorzenioną w życiu kulturalnym, ekonomicznym i społecznym regionów

Nasza Grupa promuje i wspiera inicjatywy podejmowane przez pracowników na całym świecie. Przyjmują one różne formy i dostosowane są do lokalnych potrzeb tak jak: wsparcie finansowe, pomoc logistyczna lub dzielenie się know-how.

Budowanie trwałych partnerstw

Od momentu założenia ID Logistics rozwijamy partnerstwa w społecznościach, w których działamy

Wśród przykładów nawiązanych przez nas partnerstw wymienić można:

  • W 2004 r. założyliśmy brazylijskie stowarzyszenie IDEBRA, którego celem jest działanie na rzecz transformacji społecznej w fawelach Rio de Janeiro, promując każdego roku społeczną i zawodową integrację około 200 młodych ludzi poprzez sport i wsparcie edukacji.
  • W 2014 r. podpisano partnerstwo z francuskim narodowym programem edukacji artystycznej i kulturalnej “Le Trophée d’Improvisation Culture & Diversité”, którego celem jest wprowadzenie uczniów szkół o wysokim priorytecie do teatru improwizowanego.

IDEBRA

Ambicją ID Logistics jest wdrożenie tego typu zaangażowania we wszystkich krajach, w których działa Grupa.

Ponad 3.000 młodych ludzi uzyskało możliwości zatrudnienia dzięki IDEBRA.

IDEBRA, stowarzyszenie założone przez ID Logistics.

Od momentu powstania w 2005 roku, IDEBRA wspiera młodych Brazylijczyków znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej.

Przyczynia się do ich edukacji obywatelskiej poprzez działalność społeczno-kulturalną, artystyczną i sportową.

Ważną rolę odgrywa integracja zawodowa z Akademią Zawodów Logistycznych

Etyka i odpowiedzialne zakupy

Zobowiązujemy się do działania w sposób rygorystyczny i uczciwy, zgodnie z naszym Kodeksem Etycznym

Nasze zasady są jasne i dotyczą zarówno nas samych, jak i naszych dostawców. Obejmują one:

  • Nasze relacje z interesariuszami: określenie konkretnych wytycznych (praktyki dotyczące prezentów, darowizn lub sponsoringu) w oparciu o ocenę ryzyka obejmującą bardzo szczegółowe kryteria. W Grupie funkcjonuje również system zgłaszania nieprawidłowości (Whistle Blowing).
  • Nasza polityka odpowiedzialnych zakupów łączy konkurencyjność i zrównoważony rozwój. Każdy z naszych dostawców i partnerów zobowiązuje się do przestrzegania Karty Odpowiedzialnego Zakupu CSR. Cenimy dostawców, którzy tak jak my zarządzają i doskonalą swój wpływ na środowisko i społeczeństwo.
  • W pełni popieramy zasady inicjatywy ONZ Global Compact, którą podpisaliśmy w 2021 roku.